Advanced Custom Fields PRO (ACF)

13 Đã bán

29.000 99.000

Advanced Custom Fields (ACF) Pro – Là một plugin cho phép bạn tạo những meta box, hoặc thêm một custom filed nào đó vào trang mà bạn muốn. Bạn có thể dễ dàng Export và sử dụng lại tiếp tục ở những trang web khác. Một plugin mà mọi Developer đều cần để custom website theo ý muốn!

Advanced Custom Fields PRO (ACF)

Tăng sức mạnh cho trang web của bạn với các Tính năng cao cấp.

Advanced Custom Fields Pro bao gồm các trường & tính năng bổ sung để phát triển trang web tốt hơn bao gồm Khối PHP, Trường lặp lại, công cụ Xây dựng trang, Thư viện phương tiện và Trang tùy chọn tùy chỉnh.

Tính năng Advanced Custom Fields Pro

Trường lặp lại Trường bộ lặp cho phép bạn tạo một tập hợp các trường con có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần. Bất kỳ loại trường nào cũng có thể được thêm vào làm trường con cho phép bạn tạo và quản lý dữ liệu rất tùy chỉnh một cách dễ dàng!

Khối ACF Khám phá một khung công tác dựa trên PHP mạnh mẽ để phát triển các loại khối tùy chỉnh. Các khối ACF có khả năng tùy biến cao và năng động mạnh mẽ. Chúng tích hợp sâu với các trường tùy chỉnh cho phép các nhà phát triển PHP tạo ra các giải pháp riêng phù hợp với phát triển chủ đề WordPress.

Trường nội dung linh hoạt Trường nội dung linh hoạt là một trình quản lý bố cục nội dung hoàn chỉnh! Xác định các nhóm trường phụ (bố cục) và thêm, chỉnh sửa và sắp xếp lại chúng để tạo nội dung tùy chỉnh cao!

Các trang tùy chọn Trang tùy chọn cung cấp một tập hợp các chức năng để thêm các trang quản trị bổ sung để chỉnh sửa các trường Advanced Custom Fields Pro! Tất cả dữ liệu được lưu trên một trang tùy chọn là toàn cầu và có thể được hiển thị trên bất kỳ trang nào trên toàn bộ trang web (tốt cho dữ liệu đầu trang và chân trang)!

Trường Thư viện Trường thư viện cung cấp một giao diện đơn giản và trực quan để quản lý một bộ sưu tập hình ảnh. Nhiều hình ảnh có thể được thêm vào, chỉnh sửa và sắp xếp một cách dễ dàng!

Trường nhân bản Trường nhân bản cho phép bạn sử dụng lại các trường và nhóm trường hiện có theo yêu cầu! Với nhiều cài đặt mạnh mẽ, trường này mở ra quy trình làm việc hiệu quả hơn để quản lý cài đặt trường.

Các tính năng chính

  • Dễ dàng thêm các trường chỉ bằng vài cú click chuột.
  • Có thể Add các trường vào Post, Page, Comment…
  • Có thể Export trường đã tạo và sử dụng trên mọi theme bạn thích.
  • Một Plugin mà mọi Developer đều cần.
  • Hơn 30 Field Type.
  • The Repeater Field.
  • The Gallery Field.
  • The Flexible Content Field.
  • Clone field
Nếu Theme & Plugin chưa được cập nhật, vui lòng gửi yêu cầu cập nhật bản mới tại REDX.Media