Hướng dẫn Activate bản quyền Theme Rehub mới nhất

REHub là Bestselling Theme về lĩnh vực Price Comparison – Vendor Store và Affiliate Marketing. Đặc biệt theme REHub rất mạnh mẽ và cực kỳ thích hợp để xây dựng các sites tiếp thị liên kết – bán hàng Amazon. Bên cạnh đó, REHub còn là theme số 1 được Amazon Affiliate khuyên dùng hiện nay!

rehub theme

Các tính năng REHub xây dựng dựa trên rất nhiều plugins chất lượng như Content EGG, Dokan, S2Member, WooSidebars, BuddyPress, bbPress, Easy Digital Download, WPML…chúng ta có thể dùng các phiên bản free hoặc pro của các plugins này với REHub, hoàn toàn tương thích và mượt mà và các bạn thoải mái sử dụng import demo về chỉnh sửa lại cho phù hợp nhé?

Hướng dẫn Activate bản quyền Theme Rehub – Demo Import thoải mái

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn kích hoạt – Activate bản quyền Theme Rehub – Import Demo thoải mái mà không cần phải mua license key, cũng không cần crack, không dùng bản nulled nhé mọi người. Vừa an toàn, mà vẫn được miễn phí, tha hồ mà dùng.

Mình không khuyến khích các bạn làm theo cách này, nếu bạn nào có điều kiện thì nên mua để ủng hộ tác giả, còn bạn nào không đủ điều kiện thì thôi lại theo mình làm theo hướng dẫn bên dưới để kích hoạt nhé.

Đầu tiên, các bạn thêm đoạn này vào function.php

update_option( 'Rehub_Key', [
'tf_username' => 'TieuCA.ME',
'tf_purchase_code' => '8d01b5ba-fc15-fb6b-70ac-f2d59782f153',
'tf_support_date' => '01.01.2030',]);

Mở file rehub-themeadminscreensplugins.php (Nên sửa bằng Notepad )

Tìm (Crtl F)

$registeredlicense = false;

Thay thế bằng:

$registeredlicense = true;

Mở file rehub-themeadminscreenslhelper.php

Tìm

		if(is_wp_error($result)&&!LB_API_DEBUG){
			$rs = array(
				'status' => FALSE, 
				'message' => $result->get_error_message()
			);
			return json_encode($rs);
		}
		$http_status = $result['response']['code'];
		if($http_status != 200){
			if(LB_API_DEBUG){
				$temp_decode = json_decode($result['body'], true);
				$rs = array(
					'status' => FALSE, 
					'message' => ((!empty($temp_decode['error']))?
						$temp_decode['error']:
						$temp_decode['message'])
				);
				return json_encode($rs);
			}else{
				$rs = array(
					'status' => FALSE, 
					'message' => LB_TEXT_INVALID_RESPONSE
				);
				return json_encode($rs);
			}
		}

Thay thế bằng:

		$http_status = 200;

Tìm tiếp:

	public function activate_license($license, $client, $create_lic = true){
		$data_array =  array(
			"product_id"  => $this->product_id,
			"license_code" => $license,
			"client_name" => $client,
			"verify_type" => $this->verify_type
		);
		$get_data = $this->call_api(
			'POST',
			$this->api_url.'api/activate_license', 
			json_encode($data_array)
		);
		$response = json_decode($get_data, true);
		if(!empty($create_lic)){
			if($response['status']){
				$licfile = trim($response['lic_response']);
				$this->write_wp_fs($this->license_file, $licfile);
			}else{
				if(is_writeable($this->license_file)){
					unlink($this->license_file);
				}
			}
		}
		return $response;
	}

Thay thế bằng:

	public function activate_license($license, $client, $create_lic = true){
		return Array( 'status'=>1,'message'=>'Verified! Thanks for purchasing Rehub theme'); 
	}

hoặc

	public function activate_license($license, $client, $create_lic = true){
		$data_array =  array(
			"product_id"  => $this->product_id,
			"license_code" => $license,
			"client_name" => $client,
			"verify_type" => $this->verify_type
		);
		$get_data = $this->call_api(
			'POST',
			$this->api_url.'api/activate_license', 
			json_encode($data_array)
		);
		$response = json_decode($get_data, true);
		if(!empty($create_lic)){
			if($response['status']){
				$licfile = trim($response['lic_response']);
				$this->write_wp_fs($this->license_file, $licfile);
			}else{
				if(is_writeable($this->license_file)){
					unlink($this->license_file);
				}
			}
		}
		return $response;
	}

Ngoài ra để có thể tải được plugins, thì tiếp tục tìm

	public function verify_license($time_based_check = false, $license = false, $client = false){
		if(!empty($license)&&!empty($client)){
			$data_array =  array(
				"product_id"  => $this->product_id,
				"license_file" => null,
				"license_code" => $license,
				"client_name" => $client
			);
		}else{
			if(is_file($this->license_file)){
				$data_array =  array(
					"product_id"  => $this->product_id,
					"license_file" => $this->read_wp_fs($this->license_file),
					"license_code" => null,
					"client_name" => null
				);
			}else{
				$data_array =  array();
			}
		} 
		$res = array('status' => TRUE, 'message' => LB_TEXT_VERIFIED_RESPONSE);
		if($time_based_check && $this->verification_period > 0){
			ob_start();
			if(session_status() == PHP_SESSION_NONE){
				session_start();
			}
			$type = (int) $this->verification_period;
			$today = date('d-m-Y');
			if(empty($_SESSION["7b0f448b7e5c652"])){
				$_SESSION["7b0f448b7e5c652"] = '00-00-0000';
			}
			if($type == 1){
				$type_text = '1 day';
			}elseif($type == 3){
				$type_text = '3 days';
			}elseif($type == 7){
				$type_text = '1 week';
			}elseif($type == 30){
				$type_text = '1 month';
			}elseif($type == 90){
				$type_text = '3 months';
			}elseif($type == 365) {
				$type_text = '1 year';
			}else{
				$type_text = $type.' days';
			}
			if(strtotime($today) >= strtotime($_SESSION["7b0f448b7e5c652"])){
				$get_data = $this->call_api(
					'POST',
					$this->api_url.'api/verify_license', 
					json_encode($data_array)
				);
				$res = json_decode($get_data, true);
				if($res['status']==true){
					$tomo = date('d-m-Y', strtotime($today. '   '.$type_text));
					$_SESSION["7b0f448b7e5c652"] = $tomo;
				}
			}
			ob_end_clean();
		}else{
			$get_data = $this->call_api(
				'POST',
				$this->api_url.'api/verify_license', 
				json_encode($data_array)
			);
			$res = json_decode($get_data, true);
		}
		return $res;
	}

Thay thế bằng:

	public function verify_license($time_based_check = false, $license = false, $client = false){
		return 	Array ( 
		'status' => 1,
		'message' => 'Verified! Thanks for purchasing Rehub theme.',
		'data' => Array ( 
		'plugins' => Array (
		'js_composer' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/packages/js_composer.zip', 
		'woocommerce-product-filter' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/packages/codecanyon-DjFsywOe-woocommerce-product-filter.zip',
		'slider-revolution' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/packages/slider-revolution.zip',
		'rh-frontend' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/packages/rh-frontend.zip',
		'layered-popups' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/packages/layered-popups.zip',
		'rh-bp-member-type' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/packages/rh-bp-member-type.zip',
		'rh-cloak-affiliate-links' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/packages/rh-cloak-affiliate-links.zip',
		'rh-woo-tools' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/packages/rh-woo-tools.zip',
		'importwp-pro' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/packages/importwp-pro.zip',
		'importwp-woocommerce' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/packages/importwp-woocommerce.zip',
		'importwp-rhaddon' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/packages/importwp-rhaddon.zip',), 
		'themes' => Array ( 
		'ReViewit' => Array ( 
		'content' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/reviewit-content.xml',
		'widgets' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/reviewit-widgets.wie',
		'frontend' =>'', 
		'gmwforms' =>'' ,), 
		'ReGame' => Array ( 
		'content' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/regame-content.xml', 
		'widgets' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/regame-widgets.wie', 
		'frontend' => '',
		'gmwforms' => '', ), 
		'ReMag' => Array ( 
		'content' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/remag-content.xml',
		'widgets' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/remag-widgets.wie',
		'frontend' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/remag-frontend.json',
		'gmwforms' => '',),
		'ReDirect' => Array ( 
		'content' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redirect-content.xml',
		'widgets' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redirect-widgets.wie',
		'frontend' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redirect-frontend.json',
		'gmwforms' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redirect-gmw.json', ), 
		'ReThing' => Array ( 
		'content' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/rething-content.xml',
		'widgets' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/rething-widgets.wie',
		'frontend' =>'',
		'gmwforms' =>'', ), 
		'ReVendor' => Array ( 
		'content' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/vendor-content.xml',
		'widgets' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redokannew-widgets.wie',
		'frontend' => '',
		'gmwforms' =>'', ),
		'ReWise' => Array ( 
		'content' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/rewisedemo-content.xml',
		'widgets' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/rewise-widgets.wie',
		'frontend' => '',
		'gmwforms' => '',), 
		'ReDokanNew' => Array ( 
		'content' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/vendor-content.xml',
		'widgets' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redokannew-widgets.wie',
		'frontend' =>'',
		'gmwforms' =>'', ), 
		'ReMarket' => Array ( 
		'content' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/vendor-content.xml',
		'widgets' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redokannew-widgets.wie',
		'frontend' =>'',
		'gmwforms' =>'', ), 
		'ReCash' => Array ( 
		'content' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/recash-content.xml',
		'widgets' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/recash-widgets.wie',
		'frontend' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/recash-frontend.json',
		'gmwforms' =>'', ), 
		'RePick' => Array ( 
		'content' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/repick-content.xml',
		'widgets' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/repick-widgets.wie',
		'frontend' =>'',
		'gmwforms' =>'', ), 
		'ReTour' => Array ( 
		'content' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/retour-content.xml',
		'widgets' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/retour-widgets.wie',
		'frontend' => '',
		'gmwforms' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/retour-gmw.json', ),
		'ReFashion' => Array ( 
		'content' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/refashion-content.xml',
		'widgets' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/refashion-widgets.wie',
		'frontend' =>'',
		'gmwforms' =>'', ), 
		'ReDeal' => Array ( 
		'content' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redeal-content.xml',
		'widgets' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redeal-widgets.wie',
		'frontend' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redeal-frontend.json',
		'gmwforms' =>'', ), 
		'ReCompare' => Array ( 
		'content' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/recompare-content.xml',
		'widgets' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/recompare-widgets.wie',
		'frontend' =>'',
		'gmwforms' => '',), 
		'ReCart' => Array ( 
		'content' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/recart-content.xml',
		'widgets' => 'https://wpsoul.net/serverupdate/demoimport/recart-widgets.wie',
		'frontend' =>'',
		'gmwforms' =>'', ) ) ) );
	}

Vậy là xong, hãy vào ReHub -> Registration điền bất kỳ để kiểm tra thành quả.

activate ban quyen theme rehub
Activate bản quyền Theme Rehub

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *